8900 Ruby Lane - PO Box 1074 - Frankston, Texas 75763 - <888.398.5253 or 903.876.2253 - Email Us