8900 Ruby Lane - PO Box 1074 - Frankston, Texas 75763 - 1-888-398-5253 or (903)876-2253 - Email Us